Egil Borge og Egil Eidsnes nye æresmedlemmer i Fana IL Publisert fredag 19 mars 2010
/   Skrevet av Erik K. Halvorsen

Egil Borge og Egil Eidsnes nye æresmedlemmer i Fana IL

Kl.

Under 90 års feiringen lørdag 13.mars ble Egil Borge og Egil Eidsnes utnevnt til æresmedlemmer i Fana IL. Til stående applaus kunne de to nye æresmedlemmene motta diplomene fra leder av Hederstegnkomiteen Dag Rasmussen. Hederstegnkomiteen delte i forbindelse med festen og årsmøtet ut tre hederstegn i gull til Tor Gjøstein, Øyvind Hauge og Per Vold.

Egil Borge og Egil Eidsnes som nye æresmedlemmer.

EGIL BORGE, født 1930 og medlem av idrettslaget siden 1946. Egil var i sine yngre dager en aktiv og allsidig idrettsgutt med deltagelse i ulike idrettsgrener, men sin lengste aktive karriere har han hatt innen fotballen med bl.a. 150 serie- & cup-kamper for A-laget, der han var fast på laget i perioden 1948-1961. I flere år var han trener for diverse aldersbestemte lag, foruten at han ledet juniorgruppen og han har også vært trener for idrettslagets damelag i håndball i en tidligere periode. Administrativt har Egil vært medlem av fotballens ungdomsstyre, lagets hederstegnkomite og ikke minst suveren barne- & ungdomsleder i og for fotballgruppen. Han har videre vært styremedlem og leder for fotballgruppen i flere perioder foruten en meget benyttet kretsdommer. Fotballens ve og vel har alltid stått i fremste rekke for Egil og det har ofte gitt seg utslag i skjult sponsorvirksomhet ved ulike anledninger. Egil har også drevet sin egen revygruppe i laget og har med sitt smittende humør og uoppslitelige gjøglerglede vært en miljøskaper av første klasse. Egil er lagspatriot på sin hals og mottok lagets hederstegn i gull i 1975 og Fana Fotballs hedersstatuett i 2005. Som ”selvoppnevnt” vaktmester på NIP, rydder han hver dag banene for boss og papir og samler inn baller og betraktes av flere unge utøvere som selve eieren av banen.

EGIL EIDSNES, født 1925, har påtatt seg utallige tillitsverv innenfor laget og idretten og gjennom sitt virke lagt ned et omfattende, variert og godt arbeid. Han var hovedlagsleder ved 50 års jubileet i to år og har eller vært leder for skøytegruppen, lagsmøtekomiteen, Vestlandske Skøytekrets (nå Hordaland Skøytekrets) fra 1979-1988 og i tillegg leder for jubileumskomiteen ved 70 års jubileet. Som skøyteentusiast har Egil fungert som nasjonal overdommer på et utall stevner til langt ut på 1990-tallet. Egil har vært en styrke for adskillige prosjekter og arrangement i idrettslaget og er fremdeles bidragsyter ved dugnader og tilstellinger. I en menneskealder har han samtidig virket som underholder med sang og spill ved mange forskjellige anledninger i laget. Egil har vært og er en humørspreder av aller beste merke. Kombinert med stor arbeidskapasitet og evne til samarbeid har dette gjort ham til en av lagets solide støtter og en av ”Fanas friske gutter”. Egil mottok lagets hederstegn i gull i 1995.

Laget vil takke de to flotte Fana-lederne og i dyp respekt og beundring er komiteen glad for å kunne hedre dem begge med lagets høyeste utmerkelse – æresmedlemskap.

Hederstegnet i GULL:

TOR GJØSTEIN, født …… , Fana Fotball, mottok lagets hederstegn i bronse i 1993 og sølv i 2002 for sin fine innsats for fotballen. Tor har siden har kom tilbake til Fana-bygden på slutten av nittitallet vært en sentral brikke i Fana-fotballens arbeid. Han har ledet seniorstyret, vært varamedlem og senere styremedlem i fotballstyret og de siste fire år en dyktig, ryddig og godt styrende leder for Fana Fotball, der hans arbeid er preget av god oversikt og orden og hvor han hele tiden har satt enkeltindividets ve og vel samt laget i front. Hans interesse for Fana Fotball er genuin og ekte og Tor karakteriseres som en ekte Fana-gutt i sjel og sinn.

ØYVIND HAUGE, født 1957, Hovedstyret/Fana Fotball, ble tildelt lagets bronsetegn i 1998 og sølv i 2003 for sitt varierte og gode arbeid for fotballen, hvor han bl.a. var leder av fotballstyret i sju år. Senere ble lagets stiftelse og hovedstyret arbeidsplassen og Øyvind er den hovedleder som har sittet lengst ved roret med sine fem år. Han tildeles lagets hederstegn i gull for godt og uegennyttig arbeid gjennom skiftende og vanskelige tider og for aldri sviktende vilje, ansvarsfølelse og positivt engasjement til beste for Fana Idrettslag.

PER VOLD, født 1943, Orienteringsgruppen, ble tildelt hederstegnet i bronse i 1995 og sølv i 2001 for sitt engasjerte og gode arbeid for orienteringssporten og gruppen. Per har i mange år vært en meget sentral drivkraft på flere områder innen gruppen, som gruppeleder, medlem av valgkomite i gruppe og krets og har de siste ti år leder Tur-O komiteen innen gruppen. Han har vært meget benyttet i arrangementssammenheng og både ved Hovedløpet og Landsleiren i 2005 og Nordvestgalloppen i 2008 var han sentral. Pers arbeid har hele tiden vært preget av hans praktiske og administrative kompetanse.

Hederstegnet i SØLV:

ERIK KUBON HALVORSEN, født 1978, Håndballgruppen/Hovedstyret. Erik ble tildelt lagets bronsetegn i 2005 for sin store innsats i og for håndballgruppen bl.a. som styremedlem og sportslig leder. Han tildeles nå lagets hederstegn i sølv for sitt fortsatt store engasjement for håndballen og gruppen som har resultert i flere flotte resultater for enkeltutøvere og lag på flere aldertrinn og tydeliggjort håndballgruppen i lokalsamfunnet. I tillegg har Erik nedlagt et engasjert og godt arbeid i lagets hovedstyre, der han ble innvalgt som varamedlem i 2006 og siden 2007 har vært fast styremedlem. I sitt arbeid er Erik en unik pådriver som nedlegger et utrolig arbeid for laget på flere felter.

GEIR ROGNSVÅG, født 1968, Orienteringsgruppen, ble tildelt hederstegnet i bronse allerede i 1975 for omfattende arbeid som gruppeleder og karttegner for O-gruppen. Geir tildeles nå hederstegnet i sølv for videre sterk og god innsats for gruppen, der han i 2005 var nestleder og økonomiansvarlig og deretter to nye år som gruppeleder og er nå medlem av gruppens kartkomite. Geir har en omfattende karriere som løypelegger de siste ti år og kombinert dette arbeidet med et stort synfaringsarbeid og kartproduksjon i områder som har vært mye benyttet til sprintløp og pokalkamper.

Hederstegnet i BRONSE:

LARS HENRIK BERGE, født 1949, Hovedstyret. Kontakten med med idrettslaget fikk Lars Henrik gjennom sin datters innsats og arbeid i Fana Fotball, før han selv kom med i lagets styrearbeid i 2005. Med ledererfaring og arbeid fra Sportsklubben Brann og erfaring fra de idrettslige og politiske miljøer, kunne han tilføre Fana  ekstra kompetanse. Ved sin inntreden i laget ble han omgående valgt til nestleder – en stilling han i fem år har bekledd på en fin og god måte. Videre har Lars Henrik ledet lagets organisasjonsutvalg i perioden 2005-06 og anleggsutvalget i perioden2007-08 med der mandat å samordne anleggsutviklingen innenfor alle idrettsgrener i laget. Alle pålagte oppgaver er gjennomført med flid, dyktighet og interesse.

ELISABETH BERGERSEN, født 1969 , Håndballgruppen, har i lang tid vært meget sentral i gruppen. Hun har vært styremedlem i gruppestyret i til sammen tre år og har i tillegg tatt et stort ansvar og nesten egenhendig ledet gruppens dugnadsarbeid, foruten å være sterkt involvert i Damelaget, Bringserien og Jenter 95 som en verdifull støttespiller. Elisabeth er en ekte primus motor og har i alt sitt virke vært en stor resurs for håndballgruppen

BENTE FAGERÅS, født 1967, Turngruppen, startet sin karriere i idrettslaget for rundt ti år siden som foreldre på gymlek parti, men ble raskt rekruttert som trener. Som tidligere konkurranseutøver innen RG har hennes engasjement særlig vært for denne grenen, der hun i mange år har vært trener for flere partier og også konkurransetropp. I styresammenheng har Bente vært med i to perioder, først fra 2002-03 og deretter fra 2008-09. Bente har hele tiden vært og er et engasjert medlem i alt sitt arbeid i gruppen. Hun har arbeidet kontinuerlig med RG og har mye av æren for at denne grenen igjen er på vei oppover i Fana. Som trener er hun tydelig, effektiv og resursrik.

ATLE JOHANNESSEN, født …… , Fana Fotball, har vært hovedpersonen bak den store utviklingen av jente- & dame-fotballen i Fana. En avdeling som i dag samler rundt 400 deltagere. Atle har de siste ti år vært aktiv som trener og de seneste fem år som styremedlem i Fana Fotball, foruten at han arbeider sterkt på markedssiden og har sørget for gode inntekter til gruppen. Atle er å finne på Nesttun Idrettsplass hver eneste dag og er en stor resurs for Fana Fotball og har en finger med i det meste som skjer innen fotballen.

JAN KOCBACH, født 1972, Orienteringsgruppen, har de siste 15 år tilhørt gruppens fremste aktive løpere. Samtidig som han har utviklet en sterk posisjon som trenings- og informasjons-kontakt. Han har alene bygget opp verdens største O-side på internett og nyter stor respekt både nasjonalt og internasjonalt for sin innsats for O-sporten. Jan har vært medlem av gruppens treningskomite og vært dens fremste organisator i årene 2004-07. I kretssammenheng har Jan vært hovedpersonen i informasjonsvirksomheten og fra 2007 representert Fana i O-forbundets tekniske komite. På siste O-galla ble Jan kåret til årets trener.

STEIN REIME, født 1943, Idrettshuset/Gubbelaget/Lagsmøtekomiteen. Stein har de siste 25 år vært engasjert innen idrettslaget på flere felter. Fra 1985-92 var han medlem av lagsmøtekomiteen og ble i 1994 innvalgt i styret for A/S Idrettshuset som styremedlem og etter 14 år tok han over som leder i 2008. Stein har i alle år nedlagt et stort og verdifullt arbeid. I kraft av sitt yrke som elektriker har Idrettshuset hatt store glede også av hans praktiske tjenester. De siste seks år har Stein også sittet i styret for Gubbelaget og vært en kreativ deltager på flere felter, med sang og spill såvel som møteledelse.

VIDAR STEEN, født 1962,Orienteringsgruppen. Vidar ble valgt inn i gruppens rekrutteringskomite i 1998 og han har siden vært aktiv i gruppen. Han deltok tre år som styremedlem i gruppestyret og fikk i 2001 ledelsen av trenings- & uttagningskomiteen, hvor han også var med i tre år.  Deretter var han sentral i arrangementskomiteen HL/O landsleiren 2004-05. De seneste årene har Vidar vært mye benyttet som løpsarrangør med ansvar for sprintcupen.

BJØRN A. THØMT, født 1954, Hovedstyret, ble medlem av idrettslaget i 2006 og året etter ble han innvalgt i hovedstyret som varamedlem. Etter ett år i den posisjonen ble han valgt som leder i 2008 ,gjenvalgt i 2009 og ser for seg enda en periode i førersetet. I årene 2007-08 var Bjørn medlem av lagets anleggsutvalg. Som Fana-representant har Bjørn også bekledd posisjonen som leder av Hordaland Skøytekrets i 2007 og de siste to år som styremedlem , leder for anleggskomiteen for Bergen Is-senter, medlem av skøytekretsens autorisajonsutvalg og medlem av NSF anleggsutvalg. Som leder av Fana Idrettslag har Bjørn vist seg å være en dyktig og fremtidsrettet leder med sans for orden, korrekthet og stil som gode egenskaper.

METTE LARSEN ØYEN, født 1958, Skøytegruppen. Mette har levert et stort og godt arbeid i og for skøytegruppen i hele sju år. Hun ble innvalgt i gruppestyret i 2003, satt som nestleder 2004-06 og har deretter vært en dyktig gruppeleder i fire år. I alle disse årene har hun ledet en gruppe som på landsbasis har vist en imponerende bredde, kvalitet og styrke, men samtidig også sørget for ny-rekruttering og bidradd til at gruppen også har fremstått som en dyktig arrangør av diverse mesterskap og store stevner.

 


Sist oppdatert 19.08.2017 kl 03:46

<- Tilbake


Hovedsponsor:
Samarbeidspartnere:

Flere Nyheter:

Fana J-99 slo storfavoritten Sarpsborg i Bring serien og er klare for sluttspill i mai.

Bring jente fra Fana klarte 10 av 11 seiere og ble gruppevinnere i en meget sterk Bring gruppe. Sluttspill i Fredrikstad 7.-8. mai.

Vi gikk inn i denne helgen godt forberedt både fysisk og mentalt. Forutsetningene var på forhånd ganske enkle: Dersom vi slo Sola i den andre kampen var vi sikret sluttspillplass. Skulle vi vinne avdelingen måtte vi mest sannsynlig gå seirende ut av alle fire kampene. Med fire kamper av ulik viktighet og prestisje, ble det for oss vesentlig å klare og fokusere på en kamp av gangen. Vi ble enige om at det skulle spilles fire enkeltkamper, og at vi skulle ha fullt fokus på hver kamp og kun den neste kampen.

ROGALAND 3 ETAPPERS (16-17. april 2016) RITTREFERAT

Da var endelig den første nasjonale ritthelgen på kalenderen for 8 aldersbestemte rytter fra Fana sykkel. Vi hadde deltagelse i alle klasser denne gang, M11/12, M13/14 og M 15/16. Ankomst ritthotellet fredag kveld og program med tempo og gateritt lørdag, samt en lang fellesstart søndag.

Vårens vakreste eventyr – Turngruppens våroppvisning

Turngruppen inviterer til Våroppvisningen - 2016 i Slåtthaughallen mandag 25. april kl 1730

Invitasjoner til Fana 3 Dagers 2016

Fana IL Sykkel har nå lagt ut påmelding i EQ-Timing. Informasjon om rittene finner du i denne artikkelen.Nyhetsarkiv

Fana IL © 2009. Kontakt Fana IL.
Nettsidene er utviklet av Cox og Oktan Digital.Intranett

Brukernavn 
Passord